Oslo, 3. søndag i advent 2021

SAF-T

Jeg skrev forrige søndag at jeg i dag skulle skrive noe (fortrinnsvis velformulert) om rullerende lagertelling, men det får bli neste søndag. For denne uka har gitt meg en bratt læringskurve som jeg vil dele med dere. Hvis dere kan bære over med meg.

Jeg har skrevet om det tidligere; SAF-T – men nå gjør jeg det igjen. Sukk hjerte, men brist ikke.

På 80-tallet (og da mener jeg 1980-tallet; for et par generasjoner siden) jobbet jeg i Pay & Brinck Motor som solgte skips­diesel­motorer fra Caterpillar. Dette var et datter­selskap av Pay & Brinck, som var et datter­selskap av Dyno Industrier som var et datter­selskap av Norsk Hydro; da Norsk Hydro ble børs­introdusert på børsen i New York. Det gikk det ut befaling, ikke fra keiser Augustus, men fra hans statt­holder i Hydro; at alle hans døtre måtte føre sine bøker i henhold til US-GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles). Dette var (og sikkert fremdeles er) beskrevet i to bind – hvert av dem omtrent dobbelt så omfattende rent tekst­messig som Bibelen, men jeg kan love at Bibelen er lettere å lese/forstå enn US-GAAP. Statt­holderen hadde ikke fått med seg at Hydro hadde anledning til å forholde seg til et subsett av US-GAAP – så alle fikk klar melding at nå er det US-GAAP som gjelder. Jeg husker at jeg leste om accounting for deferred taxes & pension plans, så begge øynene ble store og våte. Helt unyttig var det ikke. Med regnskaps­reformen i 1992 kom krav om bok­føring av utsatt skatt og pensjons­forpliktelser. Det hender i blant, at det vi opplever som pest & plage, viser seg å være nyttig i det lange løp.

Myndighetene har befalt at om (når) de ønsker å gjennomføre et bokettersyn, så skal vi ikke lenger stille til rådighet en egnet kontor­plass med full tilgang til regnskaps­arkivene. Vi skal ganske enkelt sende dem all informasjon de er interessert i. Og i mot­setning til tidligere – hvor de kom på besøk; ba først om det ene og så det andre – og fortatte med nebbete spørsmål om detaljer; så har myndighetene nå på forhånd gitt beskjed om hva de er interessert i. Og gitt beskjed om at dette vil de ha i en standardisert rapport; Standard Audit File – Tax. Eller SAF-T om du vil. For så vidt veldig praktisk. For det gir oss mulighet til å forberede oss til et bok­etter­syn på forhånd. På 1990-tallet jobbet jeg i NKL, som på den tiden var Norges 4. største konsern regnet i omsetning. Og vi hadde bok­etter­syn på ulike deler av virksomheten hvert år. Det la beslag på mange nøkkel­personer som måtte rede­gjøre for mangt. Siste gang vi hadde bok­etter­syn (mens jeg jobbet der) var det fra sentral­skatte­kontoret for store foretak (eller hva det nå het). Jeg husker jeg tok med alle rapportene fra tidligere bok­etter­syn og kom med en mild anmodning om at de kanskje kunne kontrollere noe de ikke hadde kontrollert tidligere. Det var nokså effektivt, for de brukte mer tid på å granske tidligere bok­etter­syns­rapporter enn å plage oss med nye spørsmål. Dette trenger du ikke bekymre deg for lenger. Du trenger ikke tenke på at de trenger kontor­plass en gang. Det eneste de ber om er SAF-T. Du får tre uker på deg. Det er mer enn nok, for om du har orden i bøkene – og har en kurant versjon av VBus – trenger du ikke å bruke mye tid å sende den til dem.

Kravet til å kunne sende inn en SAF-T gjelder for regnskapsperioder som starter 1. januar 2020 eller senere. I versjon 13 dukket det opp en tabell med navnet Standardkonto og et menyvalg på tabellen Hovedbokskonto som het (og fremdeles heter) – nokså misvisende; Angi standardkonto. Med dette valget sjekker VBus for hver konto om det finnes en standard­konto med samme nummer eller i nærheten. Dersom det finnes en standard­konto med samme nummer som hovedboks­konto, så rapporterte VBus at her var det eksakt match. Men er det det? Dersom du har en konto 3081 som du bruker til Rabatt/salgs­inntekts­reduksjon, middels sats så gir VBus deg melding om at du har Eksakt match til SAF-T konto 3081 som riktignok er Kontant­rabatt, avgifts­pliktig salg, høy sats. Helt eksakt match er det egentlig ikke – i alle fall om man ser på hva kontoen brukes til. Og det er for så vidt øvelsens hensikt…

Jeg ble bedt, av en kunde, om å sjekke om at har rett oppsett for mva i 2022. Kontoplanen var sjekket tidligere, så det var ingen grunn til å tro at det var noen feil der. Jeg sjekket bare mva-konti (i kontogruppe 27) – og ble skremt. Så jeg gikk hjem til min egen VBus leke­kasse; opprettet et nytt selskap, takket ja til import av standard bedrifts­data (som inkluderer hovedboks­konti), konstaterte at kolonnen SAF-T kontonr var blank og kjørte menyvalget Angi standardkonto. Så sjekket jeg konti i gruppe 27. Av 19 konti er det feil SAF-T kontonr på ni av dem. Syv av disse har 1 [Eksakt match] i Standardkonto status. Det synes jeg er skremmende.

Vi og Visma har forsøkt å formidle at det er viktig at regnskapsansvarlig kontrollerer at SAF-T kontonr er rett. Men jeg er usikker på om budskapet har gått helt hjem. For jeg tror at mange har oppfattet Eksakt match som en bekreftelse på at SAF-T kode er korrekt. Jeg er også – og nå må alle mine bransjekollegaer tilgi meg – redd for at mange regnskaps­ansvarlige har bedt sin Visma-forhandler om å «klargjøre virksomheten for SAF-T». Og at også mange her, har gått i denne fellen. Det er bare den som er regskaps­ansvarlig for en virksomhet som vet hva hver enkelt konto benyttes til. Og som kan ta stilling til hva som er rett.

SAF-T kontoplanen er mer detaljert enn den kontoplanen du får om du oppretter et nytt selskap i VBus og takker JA til import av standard bedriftsdata. Vi kan ta et trivielt eksempel. Mange bruker kontonr 1230 til Biler. Noen bruker 1239 til Akkumulerte avskrivninger av biler. Angi standardkonto gir Eksakt match på begge konti. Men SAF-T kontonr 1230 betyr Person­biler/stasjons­vogner og 1239 skal brukes til Vare­biler med null­utslipp. Vare­biler, laste­biler og busser skal føres på egne SAF-T konti. Og denne lista er lang; SAF-T konto­planen er langt mer detaljert (746 konti) enn den «standard» konto­plan som VBus gir (334 konti) ved import av standard bedrifts­data. Og det som ikke er like trivelig; Angi standardkonto gir feil SAF-T med «Eksakt match» på ubehagelig mange konti.

På mange kontogrupper skal det skilles mellom høy, middels og lav sats – i tillegg til avgiftsfritt. Inntekter skal i tillegg splittes på handels­varer (3000), egen­tilvirkede (3010) varer og tjenester (3020) – her med koder for høy sats. Rabatter skal splittes på kontant­rabatt (3081), kvantums­rabatt (3084) og annet (3087) – i tillegg til sats. Avgifts­frie inntekter skal splittes på innen­lands og utførsel – samt på fakturert og opptjent, ikke fakturert. Nå er det vel slik at mange bare har salg av varer og tjenester med høy sats. Og at alt som er avgifts­fritt er eksport (utførsel). Da er det selv­følgelig ikke behov for å legge opp nye konti, men om du driver i daglig­vare­bransjen eller en liten kiosk – så kan det tenkes at regnskaps­føreren har en jobb foran seg. Skillet mellom kvantums­rabatt og andre rabatter blir en utfordring; dette er det ikke støtte for i VBus. Nå er det ikke mange som har antalls­styrte priser, men allikevel. Her er det vanskelig å følge ramme­verket helt til punkt og prikke.

I kontoklasse 4 er det mye av det samme som for klasse 3. I klasse 5 skal jeg være forsiktig med å hevde noe, for om lønn vet jeg bare hvorfor jeg får den – hvordan det skjer har jeg ingen idé om.

I kontoklasse 6 er det lagt opp til mer detaljert rapportering; f.eks. at det skal skilles mellom revisjons­honorar, annen bistand fra revisor, regnskaps­honorar, annen bistand fra regnskaps­fører og for bistand fra andre enn disse to skal det skilles mellom økonomisk, juridisk, data og annen bistand. Og på kommunikasjon skal det skilles mellom fast telefon (6900), mobil (6903), data (6907) og annen (6909). Litt kuriøst er skillet mellom lys (6340) og varme (6345). Akkurat nå trenger vi mye av begge.

På finanskonti er skal inntekt fra andre selskap og finansielle instrumenter rapporteres nokså detaljert. Rente­inntekter skal splittes på bank (8050), kunde (8055) og andre (8059). Rente­kostnader skal splittes på bank (8150), kasse­kreditt (8154), leverandør­gjeld (8155) og annet (8159).

Jeg har satt opp en oversikt over konti det kan være aktuelt å splitte opp.

Jeg har opprettet et selskap i versjon 16.01 av VBus, takket JA til import av standard bedriftsdata, benyttet meny­valget Angi standardkonto og sjekket resultatet. Jeg fikk feil forslag, de fleste med Standardkonto status satt til Eksakt match, på en rekke konti. Jeg anbefaler alle regnskaps­ansvarlige å kontrollere SAF-T kodene som er satt – og spesielt disse (hvor jeg har lagt inn rett rett SAF-T kode):

Konto

Navn

SAF-T

Beskrivelse

1390

Andre fordringer

1399

Andre fordringer

1901

Differanse

1909

Kassedifferanse

1910

Bank

1920

Bankinnskudd

2140

Avsetn. garanti-/serviceforpl.

2180

Andre avsetninger for forpliktelser

2320

Sertifikatlån

2390

Annen gjeld til kredittinstitusjon (2320 er Obligasjonslån)

2340

Andre valutalån

2390

Annen gjeld til kredittinstitusjon

2540

Forhåndsskatt

2599

Annen skyldig skatt

2702

Utgående MVA tjenester utland

2704

Utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2704

Utgående MVA omvendt avgiftsplikt innland

2707

Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2705

Utgående MVA - 11,11% særsats for råfisk

2702

Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2706

Utgående MVA ved kjøp av tjenester i utlandet lav sats

2709

Utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, lav sats

2708

Utgående innførsels MVA høy sats

2705

Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2709

Utgående innførsels MVA middels sats

2706

Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2714

Inngående innførsels-MVA høy sats

2715

Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2715

Inngående innførsels-MVA middels sats

2716

Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2970

Uopptjent inntekt

2965

Forskuddsbetalt inntekt

2990

Annen kortsiktig gjeld

2999

Annen kortsiktig gjeld

3080

Rabatt/salgsinntektsreduksjon, avg.pl.

3087

Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, høy sats

3081

Rabatt/salgsinntektsreduksjon, mid. sats

3088

Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, middels sats

3180

Rabatt/salgsinntektsreduksjon, avg.frie

3188

Annen salgsinntektsreduksjon, innenlands, avgiftsfritt

3280

Rab. og annen salgsinnt.red. u/avg.omr.

3289

Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

3700

Provisjonsinntekter

3705

Provisjonsinntekt, avgiftsfri

3710

Provisjonsinntekter avg.pliktig

3700

Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3800

Gevinst avgang driftsmidler avg.pliktig

3880

Gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

4010

Innkjøp kioskvarer

4030

Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats

5300

Tantieme

5330

Godtgjørelse til styremedlemmer

5710

Off.tilskudd vedr arb.kraft

5750

Annet lønnstilskudd

6390

Annen kostnad lokaler

6399

Annen kostnad lokaler

6550

Driftsmateriale

6560

Rekvisita

7190

Annen kostnadsgodtgjørelse

7199

Annen kostnadsgodtgjørelse

7790

Annen kostnad

7798

Annen kostnad, fradragsberettiget

7799

Avrundingskonto

7798

Annen kostnad, fradragsberettiget

7800

Tap ved avgang anleggsmidler

7880

Tap ved avgang anleggsmidler

8070

Annen finansinntekt

8079

Annen finansinntekt

8170

Annen finanskostnad

8179

Annen finanskostnad

 

Merk at det i versjon 16.10 kommer nye SAF-T kontonr. Du kan laste ned Standard_account_16.10.txt og importere denne til VBsys hos deg, selv om du ikke har oppgradert til versjon 16.10. Det er ingen modell-endringer siden tabellen dukket opp i versjon 13.

Det er vanskelig å gjennomføre denne kontrollen, fordi man ikke kan hente inn navnet fra Standardkonto til tabellen Hovedbokskonto. Årsaken er at Standardkonto ligger i VBys og i VBus er det ikke mulig å koble mellom en tabell i firma­databasen og en i system­databasen. Så for å kunne se i VBus et bilde som i tabellen over, har jeg laget en liten DME-utvidelse med et view til Standardkonto i VBsys. Det vil jeg på det sterkeste anbefale til alle som skal kontrollere om SAF-T kontonr er korrekt. Be forhandleren din om å sette opp dette for deg; det er ikke akkurat rocket science. Det ble ikke tid til å få dette inn i standard på versjon 16.10 – den er allerede bygget og blir publisert i løpet av uka som kommer, om det ikke dukker opp en last minute show stopper. På den annen side; DME-utvidelsen kan installeres på alle versjoner fra og med 13. Dette kommer kanskje som standard i versjon 17, som forventes omkring St. Hans neste år.

Det er lett å tenke tanken at man kan bytte kontonr på Hovedbokskonto slik at den sammenfaller med SAF-T kontonr. F.eks. at kontonr 2702 byttes til 2704. Fortrinnsvis etter at 2704 har fått nytt nr 2705. Og det etter at 2705 har fått nytt nr. 2702. Men dette gir et «umulig» rekke­følge­problem. Dette må i tilfelle løses med å «parkere» én av de berørte konti, på et ledig nummer mens man bytter nr på de andre. For hvis du bytter nr til en konto som allerede finnes, slås de sammen. Og det uten angre­mulighet. Det som er klønete er at du ikke får advarsel om det på forhånd, bare en vennlig påminnelse om at du må regenerere regnskaps­saldoene siden du har slått sammen konti. Så ta backup av data­basen først – og sørg for at ingen andre er pålogget VBus når du gjør det. Og om du har integrasjoner med andre applikasjoner (enn slike som synkroniseres med MDM) så må du sjekke om integrasjonen har tatt høyde for å bytte nr. på Hovedbokskonto.

Før du starter på dette arbeidet bør du sjekke med din revisor (eller andre fagfolk på området) om du faktisk må bruke 4-sifret SAF-T kontonr. For om du velger 2-sifret, så blir alt så meget enklere. De er slik:

SAF-T

Navn

Navn2

10

Immaterielle eiendeler o.l.

Intangible assets etc

11

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Land, buildings and other real property

12

Transportmidler, inventar, maskiner o.l.

Means of transport, fixtures and fittings, machinery etc.

13

Finansielle anleggsmidler

Financial fixed assets

14

Varelager og forskudd til leverandører

Inventory (stocks) and prepayments to suppliers

15

Kortsiktige fordringer

Short-term receivables

16

Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.

VAT (value-added tax), earned public grants etc.

17

Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.

Prepaid expenses, accrued income etc.

18

Kortsiktige finansinvesteringer

Short-term financial investments

19

Kontanter, bankinnskudd o.l.

Cash in hand, bank deposits etc.

20

Egenkapital AS/ASA / Egenkapital andre foretak (inkl. samvirkeforetak)

Equity, limited liability companies / Equity, other enterprises (including cooperative societies)

21

Avsetning for forpliktelser

Provisions for liabilities and charges

22

Annen langsiktig gjeld

Other long-term liabilities

23

Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner

Short-term convertible loans, bond loans and liabilities to financial institutions

24

Leverandørgjeld

Trade creditors

25

Betalbar skatt

Tax payable

26

Skattetrekk og andre trekk

Tax withholding and other deductions

27

Skyldige offentlige avgifter

Public duties payable

28

Utbytte

Dividends

29

Annen kortsiktig gjeld

Other current liabilities

30

Salgsinntekt, avgiftspliktig

Sales revenue, subject to VAT

31

Salgsinntekt, avgiftsfri

Sales revenue, not subject to VAT

32

Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt

Sales revenue, outside of VAT area

33

Offentlig avgift vedrørende omsetning

Government fees and taxes related to sales

34

Offentlig tilskudd/refusjon

Public grants/refunds

35

Uopptjent inntekt

Unearned income

36

Leieinntekt

Rental income

37

Provisjonsinntekt

Commission income

38

Gevinst ved avgang av anleggsmidler (konto 380-384 samt 388-389). Verdiendring (konto 385-389).

Profit on the sale of fixed assets (accounts 380-384 and 388-389). Change in value (accounts 385-389).

39

Annen driftsrelatert inntekt

Other operational income

40

Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

Consumption of raw materials and semi-manufactures

41

Forbruk av varer under tilvirkning

Consumption of work in progress

42

Forbruk av ferdig tilvirkede varer

Consumption of finished manufactured goods

43

Forbruk av innkjøpte varer for videresalg

Consumption of goods purchased for resale

45

Fremmedytelse og underentreprise

External services and subcontracts

46

Annen varekostnad

Other consumption of goods

49

Annen periodisering

Other accruals

50

Lønn til ansatte

Wages and salaries to employees

52

Fordel i arbeidsforhold

Benefit of employment

53

Annen opplysningspliktig godtgjørelse

Other reportable remuneration

54

Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad

Employers’ national insurance contributions and pension costs

55

Annen kostnadsgodtgjørelse

Other expense allowances

56

Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.

Labour remuneration to owners etc.

57

Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft

Public work grant

58

Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft

Public refunds related to labour

59

Annen personalkostnad

Other personnel costs

60

Av- og nedskrivning

Depreciation and write-downs

61

Frakt og transportkostnad vedrørende salg

Freight and transport costs related to sales

62

Energi, brensel og vann vedrørende produksjon

Energy, fuel and water related to production

63

Kostnad lokaler

Costs related to premises

64

Leie maskiner, inventar, o.l.

Rental of machinery, fixtures, fittings etc.

65

Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

Tools, fixtures, fittings and operating materials that are not to be capitalised

66

Reparasjon og vedlikehold

Repair and maintenance

67

Fremmed tjeneste

External services

68

Kontorkostnad, trykksak o.l.

Office costs, printed matter etc.

69

Telefon og porto o.l.

Telephone and postage etc.

70

Kostnad transportmidler

Costs related to means of transport

71

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil, o.l.

Costs and allowances for travel, subsistence, car etc.

72

Provisjonskostnad

Commission charges

73

Salgs-, reklame- og representasjonskostnader

Selling-, advertising- and entertainment expenses

74

Kontingent og gave

Membership dues and gifts

75

Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

Insurance premiums, guarantee and service costs

76

Lisens- og patentkostnad

Licence- and patent costs

77

Annen kostnad

Other expenses

78

Tap o.l.

Losses etc.

79

Periodiseringskonto

Accruals account

80

Finansinntekt

Financial income

81

Finanskostnad

Financial expenses

83

Skattekostnad på ordinært resultat

Tax on ordinary result

84

Ekstraordinær inntekt

Extraordinary income

85

Ekstraordinær kostnad

Extraordinary expenses

86

Skattekostnad på ekstraordinært resultat

Tax on  extraordinary result

88

Årsresultat

Net profit or loss for the year

89

Overføringer og disponeringer

Transfers and allocations

 

    

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

amesto

                   Solutions

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no