3. søndag i advent 2022

Radikal sanering av transer i Visma Business

Jeg har skrevet om sanering i VBus tidligere og gjentar ikke det her.

Jeg jobber en del med en kunde som har et meget høyt transaksjonsvolum. Og VBus er strengt tatt ikke glitrende når det kommer til transaksjonstunge miljøer – jeg har skrevet om det også tidligere, så jeg skal avholde meg fra å kommentere det på nytt, selv om det er fristende.

Jeg fikk spørsmål om hva som kan gjøres for å redusere antall rader i de store transaksjons­tabellene i VBus, og jeg foreslo følgende: La oss opprette firma 2016 i VBus og kopiere faste opplysninger fra drifts­klienten (firma 1) til firma 2016 (arkiv­klienten) og flytte alle transaksjoner fra 2016 og tidligere fra drifts­klienten til arkiv­klienten – og etablere en ny inngående balanse pr. 1.1.2017 i drifts­klienten. Deretter oppretter vi firma 2017 og gjentar suksessen. Og 2018, 2019 og 2020. Etter dette sitter vi igjen i drifts­klienten med transaksjonene fra inne­værende år og året før. Dramatisk færre rader i de store transaksjons­tabellene. Og vi tilfreds­stiller fremdeles oppbevaringskravet i bokføringsloven. Det er ikke et krav at regnskaps­materialet skal oppbevares i samme klient som drifts­klienten. Det er ikke krav om at det skal oppbevares i samme system en gang – for da ville det ikke være mulig å bytte system.

Som foreslått, så gjort.

Det er ikke helt rett frem. Kopiering av faste opplysninger er planke­kjøring. Kopiering av aktuelle transaksjoner til arkiv­klienten er for så vidt også planke­kjøring. Men for reskontro­transaksjonene må nytt rest­beløp i arkiv­klienten beregnes og de tilhørende åpne postene etableres. Lager­saldo må regenereres – altså i arkiv­klienten.

Det er noen filer på utsiden av databasen. Memofiler er helt OK. Her ligger full filsti (UNC-path på nynorsk) i data­basen og det spiller da ingen rolle at den ligger i mappa som hører til drifts­klienten, så lenge ikke noen begynner å endre på den fra arkiv­klienten, men det med endringer i arkiv­klienten etter at sanering er gjennom­ført kommer jeg tilbake til. Det samme gjelder alle dokumentene i VDC; når program­tabellen kopieres fra drifts­klienten er fil­stien i arkiv­klienten den samme som i drifts­klienten, så det går helt greit. Litt større problem er det med PDF-kopiene til ordre­dokumentene. Her er det to alternativer:

1.      Hos den kunden som jeg har gjort dette hos, har vi helt uavhengig av sanering satt opp en egen rutine som flytter alle dokumenter i FaxMail-mappa til egne under­mapper med navn på formen ÅÅÅÅMM etter tre måneder og så har vi lagt inn henvisning til den nye plasseringen i WebSide i alle relevante tabeller. Dette for å redusere antall filer først og fremst i …\FaxMail\F0001\Invoice-mappa. Og da er problem­stillingen for så vidt allerede løst.

2.      Filene kan fysisk flyttes fra den ene firma­mappa til den andre.

Jeg er åpen for begge alternativer.

Vi ønsker ikke at noen gjør endringer i arkiv­klientene. Her er det to muligheter. For de som bruker VUD, kan det settes opp en egen adgangs­gruppe hvor det bare er tillatt å lese tabellene (unntatt aktive prosesser) og gi de de som skal ha tilgang til arkiv­klientene, bare lese­tilgang. Uten VUD, må det gjøres annerledes. Det kan opprettes en ny klient (bedrift) i VBus som ingen har tilgang til, altså en helt tom klient. I arkiv­klientene setter vi opp tabellen Aktive prosesser som en felles tabell som «eies» av den tomme klienten. Deretter settes arkiv­klienten i READ ONLY modus på SQL-server.

I driftsklienten må ny åpningsbalanse etableres. I hoved­boken er det enkelt. Jeg har valgt å lage en hovedboks­transaksjon per konto, ansvarsenhets­kombinasjon, valuta og valuta 2 som tilsvarer UB i arkiv­klienten og la disse transaksjonene ha år/periode i siste periode i arkiv­klienten. Dette er ikke noen hekse­kunst. Det er reskontro som er utfordringen. Vi må selvfølgelig ha med alle poster som var åpne på tids­punkt for åpnings­balansen. Det er heller ikke noen hekse­kunst. Men i tillegg må vi ha med alle poster fra arkiv­klienten som er matchet mot postene i åpnings­balansen selv om matchingen skjedde tidligere enn dato for åpnings­balansen. Det er her det et lett å miste tråden. Men det må gjøres for å beholde konsistens i bøkene. Og så må alle postene som er eldre enn dato for åpnings­balansen gis valuterings­dato (og tilhørende år og periode) 31. desember året før åpnings­balansen. Hvis man ikke har avvikende regnskapsår da. Rutinen er lagt opp slik at den tar høyde for avvikende regnskapsår.

Når det gjelder driftsmidler har jeg valgt å beholde anskaffelses­transaksjonene som er før åpnings­balansen (bare gitt dem ny valuterings­dato, år og periode). Og laget sum­transaksjoner for avskrivningene.

For å slippe å måtte regenerere regnskaps­saldoene flytter jeg siste saldo­rad forut for åpnings­balansen og endrer både periode og bevegelse på denne – slik at jeg kan slette alle tidligere saldo­rader.

I logistikken blir det bare slettet lagerhåndterte produkt­transaksjoner hvor alle i samme vare­parti er kopiert til arkiv­klienten og hvor ingen avventer realisering eller har midlertidige kostnader. Dette er altså vare­partier som var avsluttet (tømt) i det som er overført til arkiv­klienten. For ordre, ordre­linjer og reservasjons­rader (og tilhørende tabeller) beholder jeg i drifts­klienten, de som har fot­avtrykk i det som er igjen i drifts­klienten – og selvfølgelig alle ordrer som ikke er avsluttet. Det gjelder altså også produkt­transaksjoner som ikke er ferdig­behandlet. I drifts­klienten er det ikke behov for å regenerere lager­saldo.

Men det kan tenkes at det i drifts­klienten etter sanering er tomme lager­saldi uten transaksjoner. Da kan det være fristende å slette både produkt og lager­saldo, men jeg har ikke lagt opp dette som en del av sanerings­rutinen.

I driftsklienten kan det være triggere. Rutinen disabler triggere på tabeller som endres (bortsett fra sletting) før endringen skjer og enabler dem etterpå. Det er enkelt å implementere disabling av triggere før sletting også, men det er vel ikke så ofte vi ser ON DELETE triggere på transaksjons­tabeller.

DME-tabeller og Fri Informasjon tabellene må gjennomgås spesielt. Her vil det variere fra virksomhet til virksomhet hva tabellene er brukt til, og det må avklares hva som skal kopieres til arkiv­klientene og om noe (og i tilfelle hva) skal slettes fra drifts­klienten. Det samme gjelder i og for seg alle loggene som er i bruk. Det er klokt å spørre seg om noen trenger logging av endringer som er foretatt for mer enn fem år siden. Og så kan det av hensyn til GDPR være på sin plass å spørre seg om noen av opplysningene skal anonymiseres når saneringen gjennomføres.

Hvis du planlegger overgang til Visma Business NXT i skyen, kan det være nyttig å tenke igjennom hvor mye du skal ta med deg.

Før sanering gjennomføres, må det kontrolleres om det finnes inkonsistens i regnskap eller logistikk – og konsistens må reetableres:

º      Matchingsfeil i reskontro har jeg skrevet om før, så jeg skriver ikke mer om dette her.

º      Jeg har sett noen tilfeller av at åpne poster ikke stemmer med rest­beløp i reskontro­transaksjonene. Det er veldig sjelden, men det kan fore­komme. Det løser seg av seg selv om man opphever matching og matcher på nytt. Eller det kan rettes direkte i data­basen.

º      Hvis regnskapssaldo ikke stemmer med transaksjonene, må saldo regenereres. Det er et eget meny­valg i bedrifts­opplysninger for dette.

º      Hvis reskontro ikke stemmer med hovedbok kan det være bokført noe på hovedboks­konti som ikke kommer fra reskontro. Det må omposteres. Det er viktig at konti som brukes til reskontro er sperret for andre føringer.

º      Noen fordeler reskontro på flere hovedboks­konti. Det kan settes opp i tabellen Konto­nummer­serier eller direkte på Aktør i kolonnene Hovedb.konto kunde og Hovedb.konto lev. Hvis man endrer hovedboks­konto til en kunde eller en leverandør med åpne poster, vil fordelingen mellom hovedboks­kontoene ikke stemme med reskontro – selv om summen av alle konti er korrekt. Hvis det er behov for å korrigere etter at man har gjort slik feil, må korrigeringen gjøres i rett periode – selv om denne er stengt.

º      En skremmende vanlig feil er at overføringene av resultatet for et år ikke stemmer med resultatet i det året. Det som gjerne skjer er at noen tar ut regnskaps­rapporter; resultat, balanse, saldolister, etc. for å sette opp et forslag til styre og general­forsamling som fatter vedtak om årets resultat og overføring av det; det vi omtalte som årsoppgjørs­disposisjoner i forrige århundre. Så er det noen som posterer et bilag med føring i resultat på gammelt år. Dette avviket dukker opp som feil i åpnings­balansen året etter. Og når regnskaps­ansvarlig spør sin VBus-forhandler om hvordan dette skal rettes opp, kommer det et dårlig råd fra en konsulent med svak regnskaps­forståelse om å føre et ensidig bilag i balansen. Akk, jeg gremmes. Men det skjer i de beste familier – jeg vet, for jeg har jobbet hos tre (egentlig fire) av de store VBus-forhandlerne. Når jeg påpeker dette overfor regnskapsansvarlig, legger jeg til at riktig måte å rette dette på er å korrigere bilaget (eller bilagene) ut av det året hvor det ikke hører hjemme og inn på året etter, selv om regnskapene for disse årene er avsluttet. Da hender det at regnskaps­ansvarlig får nerve­utslett og sier at man ikke kan endre et regnskap som revisor har godkjent. Når jeg da påpeker at det nettopp er dette som er gjort og at det er denne feilen som må rettes opp, går gjerne nerve­utslettet over i elve­blest eller verste fall helvetes­ild. Men alternativet er egentlig å be general­forsamlingen om å fatte et nytt vedtak om resultatet og overføringene av det. Og det er helt uaktuelt. Dermed gjenstår eneste løsning; sørge for at regnskapet viser det resultat som er vedtatt.

º      Bilag som bare er ført til debet eller kredit, uten motpost hører ikke hjemme i noe regnskap; ikke siden 1494, da Luca Pacioli i sitt utmerkede verk Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, beskrev hvordan kjøp­menn i Venezia (eller Venedig om du vil) holder orden på hvem som skylder hva og hvorfor.

º      I logistikken må skal det ikke være noen partier med negativ fysisk beholdning eller negativ lager­økning. Jeg har skrevet om negativ beholdning tidligere, og skriver ikke mer om dette her.

º      Det hender også at noen pådrar seg en reservasjon­feil i logistikken. Dette fører gjerne til at Reservert mot lager, Ferdigmeldt og/eller Fakt/realordrelinjene ikke stemmer med summen av reservasjons­radene. Jeg har aldri klart å frem­provosere dette, men jeg rydder jevnlig opp i dette hos forskjellige kunder. Det forekommer svært sjelden, men vi vet at det kan skje. Ta opp lagersaldo-tabellen og hent inn fra Aggregert vareparti tilvarende kolonner og sammenlikn. Se bort fra Realisert lagervedi, for den kan være feil på lagersaldo. Men på de andre kolonnene, skal du ikke ha avvik.

Hvis du har inkonsistens, enten det er i regnskapet eller i logistikken, bør du gjøre noe med det, helt uavhengig av om du har tenkt på radikal sanering eller ikke.

Misforstå meg rett; jeg er ikke veldig radikal. Men av og til må radikale tiltak gjennomføres.

For de som er opptatt av detaljer; her er loggen fra sanering av 2018 hos en kunde (DME-tabellene for anledningen utelatt), gjengitt med tillatelse:

Nov 30 2022  4:06PM

Sanering av 2018: Siste periode=12, siste dato=20181231.

 

FASE 1: Faste opplysninger først

 

Kopiering fra F0001 til F2018

Bedriftsopplysninger

5155 Postadresser

195 Land

7 Språk

3292 Tekster

8 Valutaer

26 Betalingsbetingelser

49 Avgiftskoder

19 Merverdiavgift (koder)

0 Investeringsavgift (koder)

55 Bilagsserier

223 Ledige/reserverte nummer

63 Kontonr-serier

0 Avgiftskode-automatposterin (regler)

0 Bedrift MVA-registrering

 

Nov 30 2022  4:06PM

Aktører

78085 Aktører

0 Leveringsadresser

841 Bankkonti

0 Fullmakter

0 Aktørkoblinger

50910 Aktøropplysninger

32 Ferie (perioder)

0 Sosiale medier for aktører

61 VDC-brukere (WorkFlow)

 

Nov 30 2022  4:06PM

Ansvarsenheter

28 R1

10 R2

15 R3

30 R4

6569 R5

1618 R6

293686 R7

40 R8

100999 R9

1391 R10

5 R11

34 R12

129 Fordelingsnøkler

36734 Fordelingslinjer

 

Nov 30 2022  4:06PM

Variabler

100 Heltalls-bedriftsvariabler

8 Desimaltalls-bedriftsvariabler

207 Tekst-bedriftsvariabler

62437 rader i Fri informasjon 2

1279546 rader i Fri informasjon 3

 

Nov 30 2022  4:06PM

LOGISTIKK; Faste opplysninger

1 Betalingsmåter

0 Transportavtaler

0 Transportsoner

7 EDI-meldinger (typer)

35 rader i E-Dokument informasjon

0 rader i E-dokumentnr.

22 Autoinvoice operatører

 

Nov 30 2022  4:06PM

Produkter

308 Produkter

172 Strukturer

754 Leveringsalternativer

0 Strekkoder

1 Enheter

1068386 rader i Pris/rabattmatrisen

0 Prisrefusjoner

0 Prisfaktorer

0 Produktkategorier

36 Produktbeskrivelser

0 Alternative produkter

3 Produktkunder

0 A&B-grupper

746 A&B-opplysninger

 

Nov 30 2022  4:07PM

Lager

1 Lagre

0 Plasseringer

0 Vareplasseringer

 

Nov 30 2022  4:07PM

REGNSKAP; Faste opplysninger

11 Factoringselskap

63 Bilagsarter

5 Periodiseringsnøkler

24 Periodiseringslinjer

0 rader i Factoring fakturainformasjon

0 Bokføringsregel-kriterier

0 Bokføringsregel-handlinger

 

Nov 30 2022  4:07PM

Kundereskontro

9 Rentesatser

30 Purrebrev

0 Rentebeløpslinjer

1 Innfordringsavtaler

 

Nov 30 2022  4:07PM

Betalingsformidling

12 Bankpartnere

5 Bankforbindelser

0 Varselskoder

0 Tekstkoder

112 Deklarasjonskoder

13887 Betalingsavtaler

 

Nov 30 2022  4:07PM

Hovedbok

749 Hovedbokskonti

0 Automatposteringer (regler)

113 Kontogrupper

11 Resultat/balansedefinisjoner

827 Resultat/balansedefinisjonslinjer

 

Nov 30 2022  4:07PM

Driftsmidler

13 Saldogrupper

57 Driftsmiddelklasser

11013 Driftsmidler

 

Nov 30 2022  4:07PM

CRM: Dokumenter

1 Programmer

0 Stier

0 Maler

0 Maltyper

0 rader i Maladgang

 

FERDIG MED FASTE DATA

Nov 30 2022  4:07PM

 

STARTER MED TRANSAKSJONER

Nov 30 2022  4:07PM

VBus: Kurser, perioder og logger

1506 Valutakurser

0 rader i Valutakurs 2

3878596 rader Fri informasjon 1

52 EDI-feilmeldinger

19256 rader i Kundedokumentlogg

6 rader i Mva-meldingslogg

0 rader i OSS mva-meldingslogg

312412 rader i Bedriftsendringslogg

3 rader i AutoReport arkiv

0 rader i Visma.net AutoPay logg

12 Statistikkperioder

 

Nov 30 2022  4:11PM

Ordre

29269862 Ordrelinjer

0 Ordrelinje-tillegg

0 Ordrelinje-notate

94454 Reservasjoner

0 Serienr

457750 Ordre

0 Ordre-notat

0 rader i Innkommende sporing

0 Plukklister

7205 Ordrevedlegg

0 Importgunnlag

0 Importlinjegrunnlag

0 Inngående dokument

0 Inngående dokumentendring

0 Inngående dokumntvedlegg

450972 Ordredokument

0 Ordredokument-notat

0 rader i Utgående sporing

6590754 Ordredokumentlinjer

0 Ordredokumentlinje-tillegg

0 Ordredokument-notat

35279603 Ordredokumentformler

451001 rader i Ordredokument leveroingslogg

7387 Ordredokumentvedlegg

0 rader i EDI-transaksjonslogg

 

Nov 30 2022  5:18PM

Statistikk

31215537 Produkttransaksjoner

0 Produkttransaksoner før komprimering

33822938 Realisasjonsjournallinjer

612533 Realisasjonsjournaler

625235 Ordrejournaler

20 Lagersaldi

 

Nov 30 2022  6:05PM

REGNSKAP, Perioder, terminer og budsjett

13 Regnskapsperioder

6 Avgiftsterminer

0 Avg.kpde forklaringer

0 OSS avgiftsterminer

0 Budsjetter

0 Budsjettlinjer

0 Budsjetter som går over flere år

 

Nov 30 2022  6:05PM

Bilag

635626 Oppdaterte bunter

22880168 Oppdaterte bilag

0 Oppdaterte bilag uten periode

25 Oppdaterte bunter med bilag i flere år

631053 Oppdateringer

1783 Oppdaterte motreferanser

 

Nov 30 2022  6:26PM

Kundereskontro

827942 Kundetransaksjonerer

438578 Kundematchinger

26215 Kundetransaksjoner har fått nye restbeløp

26231 Åpne kundeposter

185991 Kundesaldi

19256 Kundedokument

64487 Kundedokumentlinjer

1133330 Kundedokumentformler

 

Nov 30 2022  6:27PM

Leverandørreskontro

34880 Leverandørtransaksjoner

17412 Leverandørmatchinger

1324 Leverandørtransaksjoner har fått nye restbeløp

1324 Åpne leverandørposter

3426 Leverandørsaldi

 

Nov 30 2022  6:27PM

Betaling

147535 Betalingslinjerer

1823 Betalinger

 

Nov 30 2022  6:27PM

Hovedbok

26765679 Hovedbokstransaksjoner

4040 Hovedbokssaldi

0 Hovedbok/R1-saldi

7651 Hovedbok/R2-saldi

5938 Hovedbok/R3-saldi

13461 Hovedbok/R4-saldi

0 Hovedbok/R5-saldi

106718 Hovedbok/R6-saldi

0 Hovedbok/R7-saldi

2953 Hovedbok/R8-saldi

2354 Hovedbok/R9-saldi

220086 Hovedbok/R10-saldi

0 Hovedbok/R11-saldi

3719 Hovedbok/R12-saldi

 

Nov 30 2022  6:45PM

Driftsmidler

40416 Driftsmiddeltransaksjoner

28618 Driftsmiddel-saldi

 

Nov 30 2022  6:45PM

VDC (WorkFlow)

9259 VDC-dokumenter (WorkFlow)

33252 rader i VWDocumentFile

11739 rader i VWDocumentAccountingRow

10984 rader i VWDocumentNote

4713 rader i VWWorkFlow

11088 rader i VWWorkFlowTask

5217 rader i VWWorkFlow2

15067 rader i VWWorkflow2Task

12887 rader i VWTaskReference

 

Nov 30 2022  6:45PM

FASE 1 er ferdig. F2018 er klar.

################################

FASE 2 - Sletting fra F0001

 

Nov 30 2022  6:46PM

VBus: Kurser, perioder og logger

1500 Valutakurser

0 rader i Valutakurs 2

52 EDI-feilmeldinger

19256 rader i Kundedokumentlogg

6 rader i Mva-meldingslogg

0 rader i OSS mva-meldingslogg

312412 rader i Bedriftsendingslogg

3 rader i AutoReport arkiv

0 rader i Visma.net AutoPay logg

12 Statistikkperioder

0 rader i EDI-transaksjonslogg

 

Nov 30 2022  6:46PM

REGNSKAP, Perioder, terminer og budsjett

12 Regnskapsperioder

6 Avgiftsterminerer

0 Avg.kode forklaringer

0 OSS avgiftsterminerer

0 Budsjetter

0 Budsjettlinjer

 

Nov 30 2022  6:46PM

Bilag

22879077 Oppdaterte bilag

635590 Oppdaterte bunter

630972 Oppdateringer

1783 Oppdaterte motreferanser

 

Nov 30 2022  7:29PM

Kundereskontro

801711 Kundetransaksjoner er slettet

Disabler triggere på tabellene CustTr, OpCustTr og CustBal

5622 Kundetransaksjoner lagt tilbake på grunn av matchiner

9395 gamle Kundetransaksjoner har fått ny Valuteringdato og Regnskap år/periode

382 gamle Åpne Kundeposter har fått ny Valuteringdato og Regnskap år/periode

19317 Kundesaldi (ny IB) er endret

Enabler triggere på tabellene CustTr, OpCustTr og CustBal

166674 Kundesaldi er slettet

432914 Kundematchinger er slettet

19256 Kundedokumenter er slettet

64487 Kundedokumentlinjer er slettet

1133330 Kundedokumentformler er slettet

 

Nov 30 2022  7:32PM

Leverandørreskontro

33556 Leverandørtransaksjoner er slettet

293 Leverandørtransaksjoner lagt tilbake på grunn av matchiner

335 gamle Leverandørtransaksjoner har fått ny Valuteringdato og Regnskap år/periode

0 gamle Åpne Leverandørposter har fått ny Valuteringdato og Regnskap år/periode

832 Leverandørsaldi (ny IB) er endret

2594 Leverandørsaldi er slettet

17118 Leverandørmatchinger er slettet

 

Nov 30 2022  7:32PM

Betaling

1823 Betalinger er slettet

147690 Betalingslinjer er slettet

 

Nov 30 2022  7:32PM

Hovedbok

26765679 Hovedbokstransaksjoner er slettet

1130048 Hovedbokstransaksjoner (ny IB) er oppretet

154 Hovedboksaldi (ny IB) er endret

3886 Hovedboksaldi er slettet

0 Hovedboksaldi for R1 (ny IB) er endret

0 Hovedboksaldi for R1 er slettet

443 Hovedboksaldi for R2 (ny IB) er endret

7208 Hovedboksaldi R2 er slettet

266 Hovedboksaldi for R3 (ny IB) er endret

5672 Hovedboksaldi for R3 er slettet

702 Hovedboksaldi for R4 (ny IB) er endret

12759 Hovedboksaldi for R4 er slettet

0 Hovedboksaldi for R5 (ny IB) er endret

0 Hovedboksaldi for R5 er slettet

6897 Hovedboksaldi for R6 (ny IB) er endret

99821 Hovedboksaldi for R6 er slettet

0 Hovedboksaldi for R7 (ny IB) er endret

0 Hovedboksaldi for R7 er slettet

218 Hovedboksaldi for R8 (ny IB) er endret

2735 Hovedboksaldi for R8 er slettet

1403 Hovedboksaldi for R9 (ny IB) er endret

951 Hovedboksaldi for R9 er slettet

11279 Hovedboksaldi for R10 (ny IB) er endret

208807 Hovedboksaldi for R10 er slettet

0 Hovedboksaldi for R11 (ny IB) er endret

0 Hovedboksaldi for R11 er slettet

207 Hovedboksaldi for R12 (ny IB) er endret

3512 Hovedboksaldi for R12 er slettet

 

Nov 30 2022  9:13PM

Driftsmidler

31058 Driftsmiddeltransaksjoner (avskrivninger) er slettet

9358 gamle Driftsmiddeltransaksjoner (anskaffelser) har fått ny Valuteringdato og Regnskap år/periode

4693 Driftsmiddeltransaksjoner (ny IB) er oppretet for avskrivninger

5062 Driftsmiddelsaldi (ny IB) er endret

23556 Driftsmiddelsaldi er slettet

 

Nov 30 2022  9:13PM

VDC (WorkFlow)

11182 rader i VWWorkflow2Task

10512 rader i VWTaskReference

3875 rader i VWWorkflow2

10985 rader i VWWorkflowTask

4674 rader i VWWorkflow

9768 rader i VWDocumentNote

29864 rader i VWDocumentFile

10542 rader i VWDocumentAccountingRow

8358 rader i VWDocument

 

Nov 30 2022  9:13PM

Statistikk

1850 Priser basert på TilDato

2986 lagerhåndterte produkttransaksjoner

26409708 ikke lagerhåndterte produkttransaksjoner

0 produkttransaksjoner før komprimering

33822938 Realisasjonsjournallinjer

267060 Realisasjonsjournaler

0 Ordrejournaler

 

Nov 30 2022 10:28PM

Ordre

300905 Ordre

22294836 Ordrelinjer

0 Ordrelinje-tillegg

0 Ordrelinje-notate

1440 Reservasjoner

0 Serienr

0 Ordre-notat

0 rader i Innkommende sporing

0 Plukklister

6899 Ordrevedlegg

0 Importgunnlag

0 Importlinjegrunnlag

0 Inngående dokument

0 Inngående dokumentendring

0 Inngående dokumntvedlegg

2127438 Rader i Fri informasjon 1

450972 Ordredokument

0 Ordredokument-notat

0 rader i Utgående sporing

6590754 Ordredokumentlinjer

0 Ordredokumentlinje-tillegg

0 Ordredokument-notat

35279603 Ordredokumentformler

451001 rader i Ordredokument leveringslogg

 

Dec  1 2022 12:16AM

SANERING FULLFØRT

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no