16. februar 2020

Negativ beholdning i Visma Business?

Jevnlig forteller kunder at de har negativ beholdning i vare­lageret. Og så spør de meg om hvordan det kan skje og hvordan det kan unngås.

Da spør jeg om hva som er negativt. Det er flere beholdnings­tall i VBus.

Et bilde som inneholder kart, tekst

Automatisk generert beskrivelse

Hvis Realisert beholdning er negativ så er det ikke noe galt. Tvert imot. Det betyr bare at det er kjøpt inn og mottatt varer som er solgt og fakturert før faktura fra leverandøren er mottatt. Høy omløps­hastighet og lav kapital­binding. Finans­sjefens våte drøm. Og er kredit­tiden fra leverandøren lenger enn kredit­tiden til kundene, så gir dette et netto tilskudd til finansiering og god likviditet. I VBus realiseres kjøp ved faktura­mottaket og salg ved fakturering. Ved vare­mottak oppdateres Fysisk beholdning og samtidig Urealisert lager­økning. Personlig synes jeg at «Urealisert vare­inngang» hadde vært et lettere uttrykk å forstå, men VBus bruker Urealisert lager­økning om det som er mottatt på lager, men venter på faktura­mottak. Produksjon må også realiseres i eget steg – om det i Ordre­behandling (i bedrifts­opplysninger) ikke er krysset av for Produksjon i ett steg. Jeg har tidligere skrevet om produksjon, så jeg skriver ikke mer om det her. Korreksjoner, lager­telling, lager­overførsler og vare­forbruk i produksjon realiseres ved ferdig­melding. Og vare­avgangen etter kassering ved utlån eller utleie er realisert med det samme. Realisert beholdning er altså summen av realisert vare­tilgang minus realisert avgang. Og når inngående faktura ikke er mottatt er det ingen realisert tilgang (eller lager­økning), bare realisert avgang (ved utgående faktura).

Hvis Fysisk beholdning eller På lager nå er negativ, da har Harry Potter svingt staven på lageret som sørget for utlevering av varer som ikke finnes på lager. Vanlige årsaker er kontant­ordre og direkte­ordre. Ved kontant­ordre må vi tro at kunden eller ekspeditøren har funnet varen på lager og da skal handelen skje uten plunder og heft, selv om varen ikke finnes på lager i VBus. Det oppstår et negativt vareparti som man må rydde opp i på bak­rommet etter stenge­tid uten å plage kundene med det. De som ikke har eget lager for salg over disk, må være oppmerksom på at varer på lager kan være reservert til noen andre. Man bør derfor sjekke om det er noe Reserver­bart mot lager før man går til hylla. Hvis noe er Reservert mot lager, så må dette ikke selges til andre.

Direkteordre brukes mest til fakturering av tjenester eller annet som ikke er lager­håndtert. Dersom du bruker direkte­ordre til fakturering av varer over lager, så vær klar over at VBus ikke kontrollerer om varene er tilgjengelig på lager eller ikke. Du kan blokkere for bruk av lager­håndterte varer på direkte­ordre i Ordre­behandling (i Bedrifts­opplysninger):

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Standardinnstillingen er Ignorer melding. Det betyr ingen kontroll på om varene er lager­håndtert eller ikke. Advarsels­melding betyr at du får meldingen Ordre med ordre­type=2 sikrer ikke full lager­styring. Ved fakturering anbefales det at du benytter ordre­type 1 i stedet. Meldingen dukker opp på den blå meldings­linjen helt nederst i det du registrerer et produkt som er lager­håndtert. Hvis du registrerer et Antall som er større enn det som er Reserver­bart mot lager, så dukker det opp en ny melding på samme sted: Advarsel: Bare xx enheter er tilgjengelig pr. dd.mm.åååå på lager x av produktnr xxx. I en hektisk hverdag er det lett å overse disse meldingene. Blokkering betyr kort og godt at du ikke får registrert lager­håndterte produkter på en direkte­ordre.

En tredje mulig årsak til negativ Fysisk beholdning er bruk av OrdreType=4. Tidligere var det en utbredt misforståelse hos mange brukere at man skulle bruke OrdreType=4 på korreksjonsordre (de med TransType=4), men det er helt feil. Korreksjonsordre skal ferdigmeldes på samme måte som andre ordre. Da vil VBus ferdigmelde ikke mer enn det som er Reserverbart mot lager. Jeg har egentlig aldri forstått hva man skal med OrdreType=4. Men det er jo en del i VBus jeg ikke forstår meningen med…

En sjelden gang kommer jeg i kontakt med kunder som har lagerhåndterte produkter med behandlingsmåten Legg til varepartier med negativ disponibilitet. Da kunne man like gjerne droppet lagerhåndtering, for dette betyr at man kan selge mer enn det som er på lager. Altså ingen kontroll. De som bruker denne behandlingsmåten sier gjerne at vi har ikke tid til å gjennomføre varemottak før varene skal selges, så vi må gjøre det slik. Man kan si (og skrive) meget om dette, men jeg skal avstå. Det man kan gjøre, er å endre Reservasjonbehandling (i Bedriftsopplysninger) slik:

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Dersom man nå bruker menyvalget Bekreft eller Sendt på innkjøps­ordre rett før de kommer til lager, så vil VBus reservere fra de vare­partiene som er på vei inn til lager som har Bekreftet lev.dato lik innkjøps­ordre­linjens Ankomst­dato. Og disse reservasjonene dukker opp på plukk­lista. Ikke bare det; de kan også ferdig­meldes og faktureres før vare­mottaket er gjennom­ført. Dette passer for virksomheter som driver med cross docking; at varene som ankommer, ikke legges inn på lager, men omlastes for umiddelbar utkjøring til kunde. Da er det praktisk å kunne kjøre ut plukk­lister før vare­mottak er gjennom­ført. Men man skal tenke igjennom tre problem­stillinger:

·       Dersom det som ankommer ikke er hele antallet på innkjøps­ordre­linjene, blir det en utfordring å holde orden på hvor mye som faktisk er mottatt. Problemet er ikke at man ikke finner ut av det, men at det vil ta lenger tid enn om vare­mottaket ble gjennom­ført først og plukking deretter.

·       Når reservasjonen skjer ved bruk av meny­valget Bekreft (og plukk­lista tar med det som er reservert mot tilgang), kan man ikke benytte dette menyvalget slik det egentlig var tiltenkt; å registrere at ordrebekreftelsen fra leverandøren er mottatt, samt at pris og leveringsdato er rett – siden vi da får en reservasjon mot tilgang. Man kan bøte på dette ved å legge et utvalg på ordrelinjene i vindu som brukes til utskrift av plukkliste slik at man ikke plukker før man har kommet til Bekreftet leveringsdato. Personlig mener jeg at reservasjonen ikke burde ha skjedd ved bruk av menyvalget Bekreft, bare ved menyvalget Sendt. Men det er nå bare min mening.

·       Siden Reserver ved bekreftet/sendt forutsetter Reserver mot varepartier i tilgang blir det problematisk å bruke Reservasjon ved lagring (enten som Ordrepreferanse på ordren eller Behandlingsmåte på ordrelinjen)

Merk at etter fakturering (av salgsordre) og før varemottak (av innkjøpsordre) vil Fysisk beholdning være negativ (i alle fall på berørte varepartier).

Så hender det at vi ser at Fysisk beholdning er negativ uten at vi kan forklare dette med situasjonene som er gjennomgått over. Tidligere var det ikke så vanskelig å fremprovosere negativ Fysisk beholdning – f.eks. ved å bytte Lagernr eller Produktnr etter at noe er reservert eller ferdigmeldt. Men alle kjente kilder til negativ Fysisk beholdning er nå fjernet i VBus. Men det forekommer allikevel tidvis uten at vi vet hvorfor. Klarer du å fremprovosere dette, er det bare å ringe – så skal jeg få meldt det som feil til Visma.

Hvis Urealisert lagerøkning er negativ, så har du foretatt lager­overførsel fra et vare­parti som er vare­mottatt, men hvor vare­inngangen ikke er realisert. Og så er vareinngangen realisert på et senere tidspunkt. Det kan være på sin plass å minne om at Urealisert lager­økning altså er den vare­inngang som er mottatt, men ikke realisert. Altså hvor fakturaen ikke er mottatt (for innkjøps­ordre) eller returen fra kunde ikke er kreditert. Og det er dette siste som hos enkelte har skapt problem. Ved retur fra kunde som ferdig­meldes (altså vare­mottas) og så umiddelbart (før kreditering) over­føres til annet lager, blir både retur-transaksjonen og begge lager­overførsels­transaksjonene (både avgang fra det ene lageret og tilgang til det andre) merket (i Transstatus) med Midlertidige kostnader. Men når returen krediteres kan det tenkes at bare retur-transaksjonene blir oppdatert slik at Transstatus ikke lenger er merket med Midlertidige kostnader. Altså at de to lager­overførsels­transaksjonene fremdeles har flagget Midlertidige kostnader satt. Dette var en feil som ble rettet i versjon 11.10, men det ble gjort en endring i versjon 12.10, slik at man faktisk må velge at det skal blir rett! Dette gjøres i Ordre­behandling (i bedrifts­opplysninger); huk av for Oppdater transaksjoner for lagerreduksjon for kreditnota. Vi får vel si at dette er dårlig språk siden problem­stillingen handler om lager­økning (retur fra kunde). Hjelpeteksten er noe bedre: Credit notes are now handled the same way as purchase orders when it comes to cost handling. Dersom dette ikke er valgt, er det altså slik at avgangs­transaksjoner (ikke bare lager­overførsler) fra vare­partiet før krediteringen er gjennom­ført, blir stående med Midlertidige kostnader selv om dette ikke er rett. Og det skaper problem i to sammen­henger:

1.   Dersom avgangen (som altså feilaktig er merket med Midlertidige kostnader) er vare­forbruk i produksjon, så er det ikke mulig å realisere produksjonen.

2.   Dersom avgangen er lageroverførsel, så arver det nye varepartiet Midlertidige kostnader på vare­inngangen og antallet står som Urealisert lagerøkning.

Har man først kommet hit, må flagget Midlertidige kostnader fjernes manuelt. Og det bør ikke hvem som helst kan gjøre. Først må det åpnes for dette i en av adgangs­gruppene. Du finner alternativet under funksjons­adgang:

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Her må du velge Diverse som Type (øverst), markere linjen Tillat endring i produkt­transaksjoner og klikke på [Adgang] slik at §-symbolet til venstre forsvinner:

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Det eneste dette åpner for er nettopp manuelt å fjerne Midlertidige kostnader i Trans­status på Produkt­transaksjoner. Visma kvitterer med å markere med Manuelt korrigert:

      Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Når du gjør dette, må du ikke bare ta Vareforbruk i produksjon og Lageroverførsel. Når vare­inngangen (lager­økningen) er realisert, skal det ikke være noen avgangs­transaksjoner med Midlertidige kostnader fra varepartiet. Og når du korrigerer manuelt må du regenerere den berørte lager­saldoen. Når du ser på vare­inngangsiden av en lager­overførsel, kan det være nyttig å se hente frem Annet lagernr, Annet partinr og Urealisert lagerøkning nettopp fra dette andre partiet:

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Vareinngang (positiv Lagerbevegelse) fra lageroverførsel (Transtype=8) hvor Urealisert lager­økning på annet vare­parti er null; da skal Midlertidige kostnader fjernes fra Trans­status. Ikke bare fra inngangs­transaksjonen; det skal også fjernes fra alle avgangs­transaksjoer fra samme vare­parti.

Dersom du synes det er mange beholdningsbegreper å holde orden på, så kan dette kanskje være klar­gjørende:

                Antall                                                      Verdi

    På lager nå (tellbart antall)     

+ Ferdigmeldt på salgsordre     

= Fysisk beholdning                                     Fysisk lagerverdi

–  Urealisert lagerøkning             

= Realisert beholdning                                Realisert lagerverdi

Du må krysse av i Ordrebehandling (i bedriftsopplysningene) for Ta vare på ferdigmeldt antall i lagersaldotabellen for at På lager nå være rett på lager­saldo. Og om det ikke er krysset av må du regenerere lager­saldoene etter å ha krysset av for dette – før det vises rett på lager­saldo.

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no